Trainingen

TRAINING REGISTER LOONWAARDE DESKUNDIGE

14 mei 2024 - 11 juli 2024 -

In het kader van de Participatiewet kunnen gemeenten een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers om een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het vaststellen van de loonwaarde mag alleen gebeuren door een erkende loonwaardedeskundige. Gemeenten zijn verplicht om te controleren of een loonwaardedeskundige voldoet aan alle eisen om ingezet te mogen worden.

Samenvatting voor de training:

  • Maximale groepsgrootte maximaal 12 deelnemers;
  • 3 bijeenkomsten 09.00 – 17.00
  • Gedurende de training kan een deelnemer kosteloos gebruik maken van de loonwaarde-module van Werkstap;
  • Instroomeisen deelname:
    • Je beschikt over relevante werkervaring (zoals bijvoorbeeld arbeidsdeskundige)
    • Je hebt een HBO-opleiding afgerond (HBO of WO diploma is verplicht bij inschrijving in het loonwaarde register)

Trainingsprogramma Loonwaarde Deskundige

Tijdens de training leren de deelnemers wat het doel is van de uniforme loonwaarde methodiek, de toepassingsgebieden en de begrippen. Daarbij wordt aan de hand van praktijkcasussen het proces voor uniforme loonwaardemeting stapsgewijs doorlopen.
De deelnemers passen de stappen van het proces na iedere trainingsdag toe in de praktijk. Er worden ondersteunende tools aangereikt zoals: een gespreksprotocol, rapportageformats, vragenlijst werkgever, vragenlijst werknemer, rekenregels en diverse voorbeelden.

Register Loonwaardedeskundige

In 2022 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bepaald dat er één uniforme methode voor loonwaardebepaling moet komen. Gemeenten kunnen op basis hiervan loonkostensubsidie inzetten voor mensen die vallen onder de Participatiewet en niet in staat zijn om met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. De Loonwaardedeskundige wordt opgeleid en gecertificeerd zodat deze de uniforme loonwaarde meting kan uitvoeren. Na certificering kan de loonwaardedeskundige zich in laten schrijven in het register van loonwaardedeskundigen.

Voor wie
De training is interessant voor professionals binnen het publieke domein (zoals sociale werkbedrijven, gemeenten en reïntegratiebedrijven). Deelnemers beschikken over een aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau. Voor de inschrijving in het register voor loonwaardedeskundigen is het bewijs van HBO- opleiding verplicht.

Voor de training

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training de uniforme loonwaardegids ter voorbereiding op de ingangstoets. Een deelnemer kan pas deelnemen aan de training na het behalen van de ingangstoets. Deelnemers die niet slagen voor de ingangstoets krijgen een herkansing.

Het programma:

Dag 1

Ochtend
• Terugkoppeling E-learning en voorstellen
• Opbouw van de training, portfolio en examen
• Stap A: Beeldvorming: jezelf positioneren, onbevooroordeeld
informatie verzamelen met korte oefening
• Stap B: Oordeelsvorming: inventarisatie en analyse
• Aan de slag met een casus voor stap A en B: Beeldvorming
en Oordeelsvorming

Middag
• Evalueren uitkomsten casus stap A en B: Beeldvorming en Oordeelsvorming
• Stap B: Oordeelsvorming (vervolg): theorie normeren en beargumenteren + casus
• Valkuilen bij stap A en B: Beeldvorming en Oordeelsvorming
• Uitleg werkopdracht 1: uitvoeren casus 1 loonwaarde meting
(stap A en B)
• Terugblik en afsluiting.

Dag 2

Ochtend
• Terugkoppeling en reflectie op werkopdracht 1
• Stap C: besluitvorming: theorie en oefenen met casus
• Stap D: rapportage: theorie en oefenen met casus

Middag
• Casus presenteren met leerpunten en vragen
• Loonwaarde bepaling uitvoeren in Werkstap a.d.h.v. de casus
• Uitvoeren werkopdracht 2: uitvoeren casus 1
loonwaarde meting (stap C en D)
• Uitvoeren werkopdracht 3: Loonwaarderapport opstellen
• Uitleg werkopdracht 4: uitwerken casus 2 loonwaardemeting.

Dag 3

Ochtend
• Bespreken casus 2
• Uitleg portfolio, examenopdracht en praktijkexamen

Certificering

Toetsing portfolio, examen en certificering
Twee examinatoren beoordelen het portfolio voorafgaande aan het examen en bevragen de kandidaat tijdens het examen. Deelnemers die het examen met goed gevolg afronden ontvangen het certificaat Loonwaardedeskundige.

Lesdata

Dinsdag 14 mei (gehele dag)
Dinsdag 28 mei (gehele dag)
Dinsdag 18 juni (dagdeel)

Het examen wordt in onderling overleg ingepland in week 27

Prijs op aanvraag

PTC Werkstap

0853038137

info@ptcwerkstap.nl

Langakker 4b

5371EV Ravenstein

Meer informatie
Onderwijs

Open training register functiecreatie adviseur

30 september 2024 - 16 december 2024 - Ravenstein

Training Register Functiecreactie Adviseur
Functiecreatie

Uw organisatie begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wil hiervoor passende banen creëren. Daarom kiest uw organisatie voor de methodiek van Inclusieve Functiecreatie.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de training zijn:

• Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers;
• Onderwerpen betreft de basistraining;
•Deelnemers voeren het gehele functiecreatie advies uit bij werkgevers;
•Vermelde prijzen zijn excl. btw, incl.:
koffie, thee, lunch en proeve van
bekwaamheid.

INCLUSIEVE FUNCTIECREATIE GAAT UIT VAN DE AMBITIE VAN WERKGEVERS.

Op basis van deze ambitie worden de meerwaarde en mogelijkheden met betrekking tot inzet van kwetsbare doelgroepen zichtbaar, inclusief de onderbouwing met een businesscase. Met deze aanpak wordt het voor de werkgever concreet dat inzet en begeleiding van doelgroepen een investering is die zich terugverdiend. Met als resultaat dat sociale en business doelen worden gerealiseerd met duurzame passende banen.

Samenvatting

Duur 4 maanden 8 dagdelen
Lestijden Maandag 09.00-16.30
HBO niveau
Kosten p.p. € 1.749,- excl.btw, incl. lunch en certificaat

Trainingsprogramma Functiecreactie

Tijdens deze training leer je hoe je vanuit de ambities van werkgevers duurzame functies creëert voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Je doet dit vanuit de werkgeversambitie waardoor het Functiecreatie advies meerwaarde heeft
op sociale en economische gebied. Tijdens de training word je voorbereid op de uitvoering van werkopdrachten. Zo pas je deze kennis direct toe in de praktijk met behulp
van verschillende methodieken voor Functiecreatie.

Voor wie?

De training is interessant voor HRM-professionals en professionals binnen het
publieke domein (sociale werkbedrijven, gemeenten en UWV) die tot taak
hebben werkgevers te adviseren over aangepast werk. Deelnemers
beschikken over een hbo-werk- en denkniveau.
Het programma

Dagdeel 1 en 2

Dagdeel 1 en 2 zijn met name gericht op de achtergrond van Functiecreatie
Wat zijn de uitgangspunten en hoe werken deze uitgangspunten door in de te
verrichten analyses ten behoeve van het creëren van banen voor groepen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Opdracht: informeer een werkgever en maak een afspraak voor een interview.

Dagdeel 3 en 4

In dagdeel 3 en 4 staat de exploratie van de arbeidsmarkt en kansrijke
werkgevers en het gesprek/interview met werkgever centraal.
Na deze trainingsdag kan de deelnemer het eerste gesprek voeren met de
werkgever.
Opdracht: Interview een werkgevers met behulp van de aangereikte tools. Met
haalbaarheid en (NO)GO-beslismoment.

Dagdeel 5

Dagdeel 5 is online. Hierbij wordt gereflecteerd op de interview resultaten,
behoefte van de werkgever en wordt feedback gegeven op de resultaten. Ook
wordt er dieper ingegaan op voor het analyseren van werkprocessen.
Opdracht: Observeren van werkprocessen bij werkgevers en aanscherpen
eerder verkregen resultaten.

Dagdeel 6

Tijdens dagdeel 6 wordt gereflecteerd op de observaties resultaten.
Ook wordt de inleiding gegeven voor het opstellen van de businesscase en het opstellen van het Functiecreatie advies. Zodat de arbeidsanalyse naast
een sociale meerwaarde ook op economisch vlak van toegevoegde waarde is.
Op basis hiervan is de deelnemer in staat om de resultaten van eigen
analyses aan te vullen en het volledig advies uit te werken.
Opdracht: Opstellen van de businesscase en Functiecreatie advies

Dagdeel 7 en 8

Dagdeel 7 en 8 bestaat uit het reflecteren op de businesscase en het advies.
De presentatie voor het advies wordt aangescherpt. De Functiecreatie
stappen geëvalueerd met succesfactoren en valkuilen vastgesteld.
Hoe je tijdens het eerste gesprek met de werkgever de haalbaarheid voor
Functiecreatie kunt vaststellen met een (NO)GO-besluit.
Proeve van Bekwaamheid

Na de training

De training wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. De deelnemers die de proeve van bekwaamheid met goed gevolg afronden ontvangen het certificaat Adviseur Functiecreatie.

Register Functiecreatie adviseurs:

Na het behalen van de proeve van bekwaamheid is het ook mogelijk om aan te melden bij het landelijke register van Functiecreatie adviseurs. Werkgevers kunnen in het landelijk register Functiecreatie Adviseurs zoeken en benaderen.
Vanuit kwaliteitsborging worden jaarlijks intervisie sessies en workshops aangeboden voor permanente educatie van Register Functiecreatie Adviseurs. Jaarlijkse deelname aan een workshops is vereist om de titel Register Functiecreatie Adviseur te behouden.

Vrijstelling

Post hbo-vrijstelling
Deelnemers die de proeve van bekwaamheid hebben behaald kunnen vrijstelling krijgen voor de module Functiecreatie bij de Post HBO opleiding Adviseur Inclusie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Lesdata

De training vindt plaat op de volgende momenten:
• Maandag 30 September 2024
• Maandag 14 October 2024
• Maandag 18 November 2024
• Maandag 16 December 2024
• Proeve van bekwaamheid n.t.b.

Algemeen

• Prijzen zijn exclusief BTW.
• Uitvoering van de open trainingen vinden plaats op locatie bij PTC Werkstap
in Ravenstein,
• De algemene leveringsvoorwaarden van PTC Groep zijn van toepassing op
dit voorstel.
• Geldigheidsduur van dit voorstel is 2 maanden na dagtekening van offerte
• Facturering: 100% na ondertekening van de offerte.

Over PTC Werkstap

PTC Werkstap is het kenniscentrum voor duurzame arbeidsontwikkeling, loonwaarde bepaling en Inclusieve Functiecreatie.
Onze ambitie is een inclusieve arbeidsmarkt met ontwikkel- en doorstroommogelijkheden voor iedereen die kan werken maar hierbij ondersteuning nodig heeft.
Wij werken vanuit het principe van methodische arbeidsontwikkeling en Inclusieve Functiecreatie. Hiermee maken we arbeidsontwikkeling met passende banen bereikbaar, effectief en op maat voor iedereen die hierbij ondersteuning nodig heeft.
Om dit te realiseren bieden we bouwstenen en begeleiding aan onderwijs, ontwikkelbedrijven, overheid en ondernemers.
We verbinden partijen en werken zo samen aan duurzame arbeidsontwikkeling met aantoonbare meerwaarde voor werkgevers. Zo maken we individuele leerroutes in de praktijk toegankelijk en creëren we de nieuwe norm in Nederland.

Wij zijn PTC Werkstap en staan graag voor u klaar.
PTC Werkstap Langakker 4b 5371EV Ravenstein
0853038137 info@ptcwerkstap.nl

Meer informatie