TRAINING REGISTER LOONWAARDE DESKUNDIGE

Datum
14 mei 2024 - 11 juli 2024
Tijd
09:00 - 17:00
Deelnemers
0 / 0

In het kader van de Participatiewet kunnen gemeenten een loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers om een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het vaststellen van de loonwaarde mag alleen gebeuren door een erkende loonwaardedeskundige. Gemeenten zijn verplicht om te controleren of een loonwaardedeskundige voldoet aan alle eisen om ingezet te mogen worden.

Samenvatting voor de training:

  • Maximale groepsgrootte maximaal 12 deelnemers;
  • 3 bijeenkomsten 09.00 – 17.00
  • Gedurende de training kan een deelnemer kosteloos gebruik maken van de loonwaarde-module van Werkstap;
  • Instroomeisen deelname:
    • Je beschikt over relevante werkervaring (zoals bijvoorbeeld arbeidsdeskundige)
    • Je hebt een HBO-opleiding afgerond (HBO of WO diploma is verplicht bij inschrijving in het loonwaarde register)

Trainingsprogramma Loonwaarde Deskundige

Tijdens de training leren de deelnemers wat het doel is van de uniforme loonwaarde methodiek, de toepassingsgebieden en de begrippen. Daarbij wordt aan de hand van praktijkcasussen het proces voor uniforme loonwaardemeting stapsgewijs doorlopen.
De deelnemers passen de stappen van het proces na iedere trainingsdag toe in de praktijk. Er worden ondersteunende tools aangereikt zoals: een gespreksprotocol, rapportageformats, vragenlijst werkgever, vragenlijst werknemer, rekenregels en diverse voorbeelden.

Register Loonwaardedeskundige

In 2022 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bepaald dat er één uniforme methode voor loonwaardebepaling moet komen. Gemeenten kunnen op basis hiervan loonkostensubsidie inzetten voor mensen die vallen onder de Participatiewet en niet in staat zijn om met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. De Loonwaardedeskundige wordt opgeleid en gecertificeerd zodat deze de uniforme loonwaarde meting kan uitvoeren. Na certificering kan de loonwaardedeskundige zich in laten schrijven in het register van loonwaardedeskundigen.

Voor wie
De training is interessant voor professionals binnen het publieke domein (zoals sociale werkbedrijven, gemeenten en reïntegratiebedrijven). Deelnemers beschikken over een aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau. Voor de inschrijving in het register voor loonwaardedeskundigen is het bewijs van HBO- opleiding verplicht.

Voor de training

Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training de uniforme loonwaardegids ter voorbereiding op de ingangstoets. Een deelnemer kan pas deelnemen aan de training na het behalen van de ingangstoets. Deelnemers die niet slagen voor de ingangstoets krijgen een herkansing.

Het programma:

Dag 1

Ochtend
• Terugkoppeling E-learning en voorstellen
• Opbouw van de training, portfolio en examen
• Stap A: Beeldvorming: jezelf positioneren, onbevooroordeeld
informatie verzamelen met korte oefening
• Stap B: Oordeelsvorming: inventarisatie en analyse
• Aan de slag met een casus voor stap A en B: Beeldvorming
en Oordeelsvorming

Middag
• Evalueren uitkomsten casus stap A en B: Beeldvorming en Oordeelsvorming
• Stap B: Oordeelsvorming (vervolg): theorie normeren en beargumenteren + casus
• Valkuilen bij stap A en B: Beeldvorming en Oordeelsvorming
• Uitleg werkopdracht 1: uitvoeren casus 1 loonwaarde meting
(stap A en B)
• Terugblik en afsluiting.

Dag 2

Ochtend
• Terugkoppeling en reflectie op werkopdracht 1
• Stap C: besluitvorming: theorie en oefenen met casus
• Stap D: rapportage: theorie en oefenen met casus

Middag
• Casus presenteren met leerpunten en vragen
• Loonwaarde bepaling uitvoeren in Werkstap a.d.h.v. de casus
• Uitvoeren werkopdracht 2: uitvoeren casus 1
loonwaarde meting (stap C en D)
• Uitvoeren werkopdracht 3: Loonwaarderapport opstellen
• Uitleg werkopdracht 4: uitwerken casus 2 loonwaardemeting.

Dag 3

Ochtend
• Bespreken casus 2
• Uitleg portfolio, examenopdracht en praktijkexamen

Certificering

Toetsing portfolio, examen en certificering
Twee examinatoren beoordelen het portfolio voorafgaande aan het examen en bevragen de kandidaat tijdens het examen. Deelnemers die het examen met goed gevolg afronden ontvangen het certificaat Loonwaardedeskundige.

Lesdata

Dinsdag 14 mei (gehele dag)
Dinsdag 28 mei (gehele dag)
Dinsdag 18 juni (dagdeel)

Het examen wordt in onderling overleg ingepland in week 27

Prijs op aanvraag

PTC Werkstap

0853038137

info@ptcwerkstap.nl

Langakker 4b

5371EV Ravenstein

Contact opnemen